geschiedenis

Geschiedenis van het Vlaams Blok- Vlaams Belang

Het Vlaams Blok was een Vlaams-nationalistische politieke partij die actief was in Vlaanderen in de periode van 1978 tot 2004. De eerste tekenen van het Vlaams Blok waren er bij de verkiezingen van 17 december 1978. Het Vlaams Blok was op dat ogenblik een soort kartellijst die twee kleine partijen, die afgesplitst waren van de Volksunie, samenbracht: de Vlaams Nationale Partij van Karel Dillen en de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes. Deze partijen waren ontstaan omdat ze niet tevreden waren over de ondertekening van het Egmontpact door de Volksunie. Het Egmontpact was een overeenkomst over de omvorming van België naar een federale staat en over de regeling van de verhoudingen tussen de taalgemeenschappen in het land. Door de val van de regering over de uitvoering van het Egmontpact, is dit pact niet gerealiseerd, maar bij latere staatshervormingen zijn belangrijke elementen van dit akkoord overgenomen.

Uiteindelijk kreeg de stroming rond Karel Dillen (die als enige van de kartellijst verkozen werd) de bovenhand. De Vlaams Nationale Partij en de radicale vleugel van de Vlaamse Volkspartij gingen samen en vormden het Vlaams Blok. Voor deze naam vond men inspiratie bij het Vlaamsch Nationaal Blok, de vooroorlogse kartellijst waarmee het VNV, het Vlaamsch Nationaal Verbond, aan de verkiezingen deelnam.
Karel Dillen schreef een Manifest waarbij hij eiste voor "de terugkeer van de overgrote meerderheid der niet-Europese gastarbeiders naar hun eigen vaderland" en dit "binnen een redelijke termijn".
Hoe Karel Dillen dacht blijkt o.a. ook uit zijn uitspraak in het weekblad Panorama in 1988 over de Duitse inval in mei 1940: "Voor ons was het alsof de vakantie vroegtijdig begon."

Het Vlaams Blok was dus een Vlaams-nationalistische partij die grote populariteit combineerde met grote omstredenheid. De partij werd door de meeste politieke analisten aangeduid als extreemrechts, hoewel sommigen onder hen toch de term rechts verkozen. De partij was zeer populair zeker tijdens de verkiezingen van 2000 in Antwerpen. Maar in 2004 keerde het tij. Op 21 april 2004 veroordeelde het Gentse Hof 3 vzw’s van het Vlaams Blok wegens inbreuken op de antiracismewet. De uitspraak van het Gentse Hof luidde: "Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk." Ze werden dus bestraft omdat ze bepaald racistische en xenofobische daden gepleegd hadden.

Het woord ‘xenofobisch’ is afgeleid van het substantief ‘xenofobie’. Dit is een angst voor vreemdelingen en kan gepaard gaan met racisme en rassendiscriminatie. In tegenstelling tot andere vormen van fobie leidt xenofobie niet tot vermijdingsgedrag of vlucht maar tot afwerende en zelfs agressieve reacties. Men omschrijft xenofobie dan ook meestal als vreemdelingenhaat in plaats van vreemdelingenangst.
Een mogelijk gevolg van xenofobie is het ontstaan van xenofobische politieke partijen (vaak als extreemrechts aangeduid). Aanhangers van xenofobische partijen willen dat de partij het vertrek van de vreemdelingen regelt en zo de oorzaak van hun angsten wegneemt. Het Vlaams Blok, dat dus door de rechter als xenofobisch werd aangeduid, verzette zich tegen deze veroordeling.
De kwestie kwam voor het Hof van Cassatie maar die bevestigde het arrest op 9 november 2004. (1)

Na deze veroordeling onderging de partij een naamsverandering. De partij zou vanaf dat moment ‘Vlaams Belang’ heten. De standpunten werden aangepast zodat een veroordeling niet meer mogelijk zou zijn. Hun politieke ideologie zou wel nog dezelfde blijven. Het Vlaams Belang is dus nog altijd een Vlaams-nationalistische politieke partij, die onder meer bekend staat om het streven naar een onafhankelijk Vlaanderen. Ze is ook tegen de immigratie van niet-westerse allochtonen en het oprukken van het moslimfundamentalisme. Ook verdedigt de partij de traditionele waarden zoals het principe van de moeder aan de haard en het respect voor het ongeboren leven. Bekende namen van het Vlaams Belang zijn Frank Vanhecke en Filip Dewinter. Vanhecke is de partijvoorzitter en Dewinter is de fractieleider in het Vlaams Parlement.
Allebei waren ze in hun studententijd al actief in een of andere studentenvereniging die Vlaams-nationalistisch getint was.


Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Belang